POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że:

 

  • administratorem danych osobowych sklepu www.przestrzen.com.pl jest Cezary Ciemniewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą China Decor Cezary Ciemniewski, z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 138 lok. 3, NIP 522-169-32-34, REGON 141089120, z bazą danych w GIODO.

  • dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług administratora danych i nie będą udostępniane innym odbiorcom

  • posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawienia, a także ich usunięcia

  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, dane nie są udostępnianie osobom trzecim.


Będąc administratorem Państwa danych osobowych administrator jest odpowiedzialny za ich wykorzystywanie w sposób bezpieczny, zgodnie obowiązującym prawem - w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO).

Państwa dane przekazujemy:


1) podmiotom przetwarzającym Państwa dane w naszym imieniu i na podstawie zawartych z nami umów:
- firmom informatycznym obsługującym nasz system informatyczny lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne
- podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Państwem umowy – jeżeli zawarta z Państwem umowa wymaga ich udziału np. przy wysyłce towaru lub korespondencji;
- podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług i produktów, lub organizacji akcji marketingowych;
- w przypadku podmiotów gospdarczych, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rachunkowe, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi analityczne, audytowe, doradcze, prawne, podatkowe.
2) innym podmiotom, które jako administratorzy przetwarzają Państwa dane we własnym imieniu:
- podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w związku z przekazywaniem korespondencji i wysyłek zamowień;
- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. bankom) – w związku z dokonywanymi przez Państwa płatnościami.W zakresie powierzonych nam Państwa danych osobowych przyługują Państwu określone prawa:

1) Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane.

2) Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie.

3) Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie.

4) Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.

5) Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych).

6) Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu.

7) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu.

8) Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora.

9) Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.

10) Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Czy Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Obecnie nie przekazujemy i nie planujemy w przyszłości przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), który obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein


Bezpieczeństwo danych osobowych:

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie podmioty do tego upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Portale społecznościowe:

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil Administratora prowadzony w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką sklepu.

 


Kontakt z Administratorem danych osobowych:

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez email: sklep@przestrzen.com.pl, lub adres korespondencyjny: China Decor Cezary Ciemniewski, Al. Niepodległości 138 lok. 3, 02-554 Warszawa.